ระบบมอบตัวออนไลน์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1นักเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มมอบตัวออนไลน์ได้
โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และระดับชั้น แล้วกดตกลงเพื่อทำรายการต่อไป